جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “محمدرضا جوانی”

  • هزینه پروژههزینه  - 13,000,000 ریال

برای پشت بام طرحی برای تبدیل به باغ بام می خواهم. مساحت مفید پشت بام 186متر است. تصاویر سه بعدی هم نیاز است.

  • سطح پروژهسطح معمولی
  • نوع شغلنوع شغل : از راه دور
  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • نوع پروژهنوع پروژه : قیمت ثابت
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه
  • هزینه پروژههزینه  - 11,000,000 ریال

نقشه های اولیه تهیه شده با نقشه های اجرایی کاملا یکسان نیست چون زمین یکم قناصی داشت. حالا برای اجرای نازک کاری باید نقشه های…